Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Řeší:

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte

Vymezení činnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí

 • v agendě terénní sociální práce zajišťuje agendu sociálně-právní ochrany dětí pro územní obvod Poruba, Pustkovec, Plesná, Polanka nad Odrou, Svinov, Třebovice, Martinov, Krásné Pole
 • v agendě péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost řeší problematiku dětí vyžadujících zvýšenou pozornost (např. děti páchající trestnou činnost), důraz je také položen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy (tj. prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů),
 • sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně,
 • sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve,
 • poskytuje informace, které lze využít při řešení různých sociálních situací občanů, především rodin s nezletilými dětmi,
 • řídí se platnými právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou typické situace, kdy

 • rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
 • děti byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 • děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití,
 • se děti opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • děti na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
 • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • děti, které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

Kontakty

Bc. Jolana Tomanová, DiS.
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí