Žádost o povolení kácení dřevin – odbor technických služeb a zeleně

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin – odbor technických služeb a zeleně

 2. Základní informace k životní situaci

  Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není stanoveno jinak. Místně příslušným orgánem vydávající povolení ke kácení dřevin rostoucích na území městského obvodu Poruba je Úřad městského obvodu Poruba.

  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba v těchto případech:

  - ke kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví žadatele a jde-li o dřeviny se stanovenou velikostí (stromy do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m2).

  - ke kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a důvodů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.

  - ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od kácení.

  Příslušným orgánem ochrany přírody podle odrážky č. 2 a 3 je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci, či nájemce nebo jiný oprávněný žadatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat:
  - jméno, datum narození a adresu žadatele
  - doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemků a dřevinám rostoucím mimo les
  - specifikaci dřevin, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu
  - udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí
  - zdůvodnění žádosti

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Oddělení zeleně (budova "A")
  Odbor technických služeb a zeleně
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  NEBO

  Oddělení životního prostředí a vodního hospodářství (budova "D")
  Odbor výstavby a životního prostředí
  Vřesinská 1/8
  708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor technických služeb a zeleně
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  3. patro, kancelář č. 416

  pondělí–středa  8:00–12:00  13:00–17:00
  v úterý, čtvrtek a pátek po domluvě

  Renata Hovjacká
  zeleň
  599480334 114 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o povolení kácení dřevin – odbor technických služeb a zeleně

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Oddělení životního prostředí a vodního hospodářství
  Odbor výstavby a životního prostředí
  Vřesinská 1/8
  708 56  Ostrava-Poruba

  Ing. Monika Švigostová, tel. č. 599 480 620, e-mail msvigostova@moporuba.cz

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 20.000 Kč, v případě, že jde o skupinu dřevin rostoucích mimo les, až do výše 100.000 Kč.
  • Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 1.000.000 Kč.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.01.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno