Právní vztahy k pozemkům

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Právní vztahy k pozemkům

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o

  • koupě pozemků z vlastnictví třetích osob do vlastnictví statutárního města Ostrava,
  • prodeje pozemků z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu do vlastnictví třetích osob,
  • pronájmy a výpůjčky pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu, třetím osobám,
  • zřizování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu, ve prospěch třetích osob,
  • souhlasy s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu,
  • souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu.

  Spočívá-li řešení životní situace v uzavření smlouvy, jedná se i o smlouvy o smlouvách budoucích.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba, její zákonný zástupce nebo zástupce na základě plné moci
  • právnická osoba nebo její zástupce na základě plné moci
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je podání písemné žádosti o

  • koupi pozemků,
  • prodej  pozemků,
  • pronájem nebo výpůjčku pozemků,
  • zřízení věcných břemen k pozemkům,
  • souhlas s umístěním stavby na pozemcích,
  • souhlas se vstupem na pozemky,

  včetně dokladů  (viz bod 10). Po obdržení žádosti je tato nejprve postoupena k projednání příslušným komisím rady městského obvodu, odborům úřadu městského obvodu, případně finančnímu výboru zastupitelstva městského obvodu a poté předložena k rozhodnutí příslušnému orgánu městského obvodu, případně orgánům města.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • Podáním písemné žádosti včetně dokladů uvedených v bodě 10.
  • Osobně u odboru výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba, budova "D", Vřesinská 8/1, Ostrava-Poruba.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, se sídlem Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • koupě pozemků – žádost + snímek pozemkové mapy se zakreslením předmětného pozemku nebo jeho části, případně geometrický plán, znalecký posudek
  • prodej  pozemků - žádost + snímek pozemkové mapy se zakreslením předmětného pozemku nebo jeho části, případně geometrický plán, znalecký posudek
  • pronájem nebo výpůjčka pozemků – žádost + snímek pozemkové mapy se zakreslením předmětného pozemku nebo jeho části
  • zřízení věcných břemen k pozemkům – žádost + snímek se zakreslením trasy vedení, případně geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene, výkaz výměr věcného břemene, technická zpráva
  • souhlas s umístěním stavby na pozemcích – žádost + koordinační situace stavby, snímek katastrální mapy se zákresem stavby, technická zpráva
  • souhlas se vstupem na pozemky – žádost + snímek pozemkové mapy se zakreslením předmětného pozemku nebo jeho části

  V případě zastupování na základě plné moci je nutné doložit i plnou moc.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Není požadován předepsaný formulář. V žádosti je však nutno specifikovat následující údaje:

  • údaje o žadateli včetně kontaktů,
  • katastrální území,
  • parcelní číslo,
  • výměra v m2, příp. běžných metrech,
  • odůvodnění žádosti,
  • cena v Kč,
  • doba trvání smluvního vztahu.

  V případě zájmu můžete využít tyto formuláře:

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Při podání žádosti se správní poplatek neplatí.

  Pokud má být v souvislosti s řešením životní situace založeno právo zapisované do katastru nemovitostí, hradí žadatel správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí ve výši 2000 Kč dle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a znaleckých posudků.

  Náklady na vyhotovení geometrických plánů hradí žadatel.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty stanoveny nejsou, doba vyřízení záleží na termínech jednání orgánů městského obvodu, popř. města.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Komise pro rozvoj udržitelné mobility Rady městského obvodu Poruba
  • Komise pro architektonický a urbanistický rozvoj městského obvodu Poruba
  • Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady městského obvodu Poruba
  • Komise pro životní prostředí Rady městského obvodu Poruba
  • Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Poruba

  Vždy záleží na konkrétní situaci.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno