Oddělení životního prostředí

Řeší:

Oddělení životního prostředí

Plní úkoly podle ustanovení § 147 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Kontrolují zejména:

 • zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem, a
 • zda právnické a podnikající fyzické osoby mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona. 

Plní úkoly podle § 105 odst. 1,2,3, podle § 134 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Projednává přestupky podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech § 117 odst. 1 písm. k), l), t) (fyzická osoba neprokáže, že odpad, který produkuje, předala stanoveným způsobem, nemá stanoveným způsobem a v odpovídajícím množství písemnou smlouvu o zajištění předání stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního mimo místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce), § 121 odst. 2 písm. o), právnická nebo podnikající fyzická osoba využívá k ukládání komunálního odpadu obecní systém bez písemné smlouvy s obcí a § 118, odst. 1 písm. b), c), právnická nebo podnikající fyzická osoba neprokáže, že předal odpady, které produkuje, v odpovídajícím množství a nemá stanoveným způsobem a v odpovídajícím množství písemnou smlouvou zajištěno předání komunálního odpadu, který běžně produkuje, nebo stavebního a demoličního odpadu, které sama nezpracuje.

Projednává přestupky fyzických osob podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, § 121, odst. 1, písm. a) až e).

Plní úkoly podle § 76, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

  • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle § 9 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
  • podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny vydává závazné stanovisko ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Na úseku vodního hospodářství

  • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů obecné nakládání s povrchovými vodami,
  • podle vodního zákona vykonává vodoprávní dozor nad obecným nakládáním povrchových vod a ukládá opatření k odstranění závad zjištěných při tomto dozoru,
  • rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů) na území městského obvodu Poruba, pokud městský obvod není provozovatelem,
  • ukládá rozhodnutím podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Na úseku myslivosti, rybářství, veterinární a rostlinolékařské péče městský obvod Poruba a městský obvod Plesná :

  • vydává a odebírá lovecké lístky,
  • vydává a odebírá rybářské lístky,

pro městský obvod Poruba:

  • označuje prostory pro volný pohyb psů,

Na úseku komunálních služeb zajišťuje pohřby zemřelých, jejichž tělo bylo nalezeno nebo vyloženo z dopravního prostředku na území městského obvodu, nebo osob na tomto území zemřelých, jejichž pohřeb nikdo neobstaral.

Zajišťuje označování ulic a jiných veřejných prostranství názvy.

Přiděluje čísla popisná a orientační.

Kontakty

Ing. Monika Švigostová
vedoucí oddělení životního prostředí