Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Ohlášení hazardní hry

Poslední změna: Středa 04.01.2017 16:51

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení hazardní hry

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlášení hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hazardních hrách).

  Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
  a) tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100.000,- Kč,
  b) turnaj malého rozsahu.

  Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Právnická osoba, která bude provozovatelem hazardní hry.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  • plný název právnické osoby, IČ, sídlo, místo podnikání,
  • název a popis ohlašované hazardní hry,
  • adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
  • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách,
  • herní plán,
  • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

   

  Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemného ohlášení hazardní hry.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor finanční a ekonomický
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek       po předchozí dohodě 

  Mgr. Markéta Bryndačová
  hazardní hry, insolvence, pokladna
  599480757 319 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Ohlášení hazardní hry.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Není předepsaný formulář.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V případě nesplnění podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách obecní úřad zakáže provozování ohlašované hazardní hry. O zákazu provozování ohlašované hazardní hry rozhodne obecní úřad bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly či turnaje malého rozsahu vyhotovení zápisu obsahující údaje dle ustanovení § 63 odst. 2 a § 64 odst. 4 zákona o hazardních hrách.

  Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení hazardní hry (tombola nebo turnaj malého rozsahu) obecnímu úřadu obce, které byla hazardní hra ohlášena.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka Úřadu městského obvodu Poruba - ID datové schránky: xpkbv55

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Provozovatel může proti rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry podat odvolání, které lze podat u statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba, odboru finančního a ekonomického. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

  Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení správního orgánu,
  • označení odvolatele,
  • číslo jednací, popř. jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
  • uvedení důvodu, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
  • označení důkazních prostředků k tvrzení o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
  • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokuty za správní delikt se uplatňují dle ustanovení § 123 odst. 7 zákona o hazardních hrách.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »