Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 17:31

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

 2. Základní informace k životní situaci

  K místnímu poplatku za zvláštní způsoby užívání VP jsou povinny se bez vyzvání  přihlásit nejpozději  5  pracovních dní před zahájením užívání všechny fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst.1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v čl. 6, bod 1 písmeno /a-m/ Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen OZV SMO č. 4/2016). Poplatek není vázán pouze na podnikatelskou činnost.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan /fyzická osoba/ nebo právnická osoba (dále jen „poplatník“), které je místní poplatek vyměřen nebo s nímž je úhrada sjednána, případně jím zmocněná osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou přiznání se k místnímu poplatku za užívání VP je skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba fakticky užívá VP některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst.1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v čl. 6, bod 1 písmeno /a-m/ OZV SMO č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, bez ohledu na oplocení daného prostoru a vlastnictví k tomuto prostoru, mimo samotného vlastníka (viz osvobození a úlevy, čl. 8,  OZV SMO  č. 4/2016).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  V řízení o přiznání se k místnímu poplatku za užívání VP se postupuje ze dvou hledisek:

  1. v případě situování záboru VP na místní komunikaci  I. až IV. třídy   nebo  na veřejně přístupné účelové komunikaci na území MOb Poruba  předchází samotnému řízení o místním poplatku vydání rozhodnutí silničním správním úřadem o povolení užívání místní komunikace na základě žádosti poplatníka. Rozhodnutí vydává odbor komunálních služeb ÚMOb Poruba.

  V případě místního poplatku se přijímají žádosti

   

  2. v  případě záboru veřejného prostranství v zeleni – poplatník písemně požádá správce daně - oddělení dopravy a veřejného prostranství odboru komunálních služeb ÚMOb Poruba, 3. patro, kanc. č. 416, tel. 599 480 335, p. Radovan Kopal, k vydání souhlasu s užíváním zeleně.

   

  Po vydání rozhodnutí nebo po vydání souhlasu s užíváním zeleně se poplatník dostaví na odbor finanční a  ekonomický, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28 – 2. patro, kanc. č. 319  k vyřízení přiznání k místnímu poplatku, k výpočtu místního poplatku a přidělení variabilního symbolu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba

  • odbor komunálních služeb, 3.patro
  • odbor finanční a ekonomický, 2. patro – místní poplatky
  • odbor finanční a ekonomický, 1. patro – pokladna
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor finanční a ekonomický
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa                 8:00–12:00     13:00–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek            po předchozí dohodě

  Petra Delongová
  místní poplatek za užívání veřejného prostranství
  599480744 319 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Radka Pleskačová
  místní poplatek za užívání veřejného prostranství, evidence a vymáhání pokut
  599480741 212 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Fyzická osoba předloží platný občanský průkaz, popř. náhradní doklad totožnosti – cestovní pas.

  Právnická osoba (podnikatelský subjekt) doloží platné živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Není předepsaný formulář.

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  správní poplatek za vydání rozhodnutí o posečkání, rozložení úhrady na splátky                     400 Kč
  (dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

  Místní poplatky je možno platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně v budově "A" ÚMOb Poruba, v době pokladních hodin, také prostřednictvím složenek na pobočkách České pošty a.s., nebo bezhotovostním převodem (platebním příkazem) z bankovního účtu plátce na účet příjemce. Vše po přihlášení místního poplatku a následného přidělení variabilního symbolu k platbě.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání VP správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání VP.
  • Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky nejpozději v den zahájení užívání VP (viz OZV SMO č. 4/2016).
  • Správní poplatek je splatný dle výzvy do 15 dnů po doručení.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • zákonný zástupce
  • ustanovený zástupce
  • zmocněnec – na základě plné moci
  • společný zmocněnec, společný zástupce
  • prokurista
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka Úřadu městského obvodu Poruba – ID datové schránky: xpkbv55

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpis
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy  č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádný opravný prostředek – odvolání nebo rozklad, uplatní se všude tam, kde není ze zákona vyloučeno. Poučení o přípustnosti odvolání je obsaženo v každém vydaném rozhodnutí správce daně.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pořádkovou pokutu do výše 500.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění povinnosti nepeněžité povahy – nesplní ohlašovací povinnost k místního poplatku (§ 247 odst. 2 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
  • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem – rozhodnutím (§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích)

  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.05.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »