Oddělení správy a evidence majetku

Řeší:

Oddělení vykonává činnosti vyplývající z působnosti městských obvodů dané Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013  Statutu města Ostravy, v platném znění, zvláštními zákony, a další činnosti, které jsou zapotřebí k plnění úkolů svěřených Úřadu městského obvodu Poruba, a to na úsecích:

 • majetku,
 • vnitřních věcí.

Oddělení konkrétně vykonává níže uvedené činnosti:

 • zveřejňuje písemnosti na úřední desce ÚMOb Poruba podle příslušných zákonů a vede o tom průkaznou evidenci,
 • vede evidenci movitého a nemovitého majetku (vyjma nezastavěných pozemků, bytových domů a bytových jednotek) ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb Poruba, včetně nákupu a objednávek movitého majetku,
 • zabezpečuje provoz v Centrální spisovně ÚMOb Poruba včetně archivace, skartace a třídění dokumentů,
 • zabezpečuje chod podatelny pro potřeby písemného styku s veřejností i s veřejnými institucemi,
 • vede evidenci publikací,
 • vede evidenci razítek používaných úřadem v rámci vymezené působnosti,
 • zabezpečuje po organizačně technické stránce schůze Rady městského obvodu Poruba,
 • zajišťuje kopírovací a rozmnožovací práce,
 • zajišťuje výdej obědů zaměstnancům úřadu,
 • zabezpečuje provádění úklidu správních budov ÚMOb Poruba včetně provozu vrátnic ve správních budovách ÚMOb Poruba,
 • zabezpečuje agendu požární ochrany a bezpečnosti práce.

 

Sazebník úhrad za kopírovací práce pro veřejnost

                                                                       A4                A3     

Černobílé jednostranné Kč/list                    3,- Kč           4,- Kč
Černobílé oboustranné  Kč/list                    5,- Kč           7,- Kč

Barevné jednostranné   Kč/list                   15,- Kč         20,- Kč          
Barevné oboustranné   Kč/list                    19,- Kč         25,- Kč 

Výše úhrady za kopii pořízenou na kopírovacích zařízeních v Centrální spisovně Úřadu městského obvodu Poruba, Ukrajinská ulice 

                                                                        A4              

Černobílé jednostranné Kč/list                    5,- Kč          
Černobílé oboustranné  Kč/list                    8,- Kč          

                                                                0,841 m/0,01 m   
Černobílé jednostranné                               1,- Kč

 Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

 

Kontakty

Ing. Alice Vašendová
vedoucí oddělení správy a evidence majetku, úřední deska, PO, BOZP, obědy