Oddělení sekretariátů

Řeší:

 • vede evidenci informací poskytnutých městským obvodem nebo jeho orgány, které se vztahují k jejich působnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
 • zpracovává ve smyslu výše uvedeného zákona výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, kterou předkládá Radě městského obvodu Poruba, zasílá ji Magistrátu města Ostravy a zajišťuje její zveřejnění
 • zpracovává a předkládá materiály určené k jednání v radě a zastupitelstvu městského obvodu,
 • zabezpečuje chod sekretariátů místostarostů a starosty a organizuje jejich pracovní program,
 • vede evidenci Sbírky zákonů a zajišťuje nahlížení do ni,
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek městského obvodu a přehled právních předpisů města,
 • vede evidenci kontroly plnění usnesení a plnění úkolů Rady městského obvodu Poruba,
 • koordinuje přípravu, zajišťuje vydání a vede evidenci interních normativních právních aktů statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba a statutárního města Ostravy–městského obvodu Poruba,
 • zajišťuje prohlubování a zvyšování kvalifikace úředníků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění a zákoníku práce, v platném znění a zajišťuje odborná školení a semináře pro členy zastupitelstva,
 • vede přehledy o organizační struktuře ve formě organizačních schémat jednotlivých odborů a zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci,
 • zajišťuje textaci usnesení z jednání Rady městského obvodu Poruba a zápisy z mimořádných rad.

 

Kontakty

Renáta Starečková
vedoucí oddělení sekretariátů, sekretariát tajemníka, vzdělávání, volby, autoprovoz