Ztráty, nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráty, nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Nalezení ztracené věci. Jedná se o případy, kdy fyzická či právnická osoba nalezne věc, která byla ztracena a není ji znám ten, kdo ji ztratil, nebo vlastník.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nález odevzdává osoba, která ji nalezla. Věc si může vyzvednout osoba, která věc ztratila, nebo vlastník věci či jeho zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě vlastníka – fyzické osoby, která není zletilá či je omezena ve svéprávnosti, jedná za fyzickou osobou zákonný zástupce či jím zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě vlastníka – právnické osoby jedná za právnickou osobu statutární orgán, pověřený zaměstnanec na základě písemného pověření či zmocněnec na základě písemné plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna ji odevzdat tomu, kdo ji ztratil, nebo jejímu vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odevzdáním věci na obci.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Oddělení přestupků odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Poruba, se sídlem Vřesinská 1/8, 708 56 Ostrava-Poruba.

  Oddělení matriční odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor vnitřních věcí, oddělení matriční – nalezené občanské průkazy, nalezená potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (dále jen „občanský průkaz“)

  Kontaktní osoba:       

  Pavla Bestová, referentka oddělení matričního
  tel.: 599 480 429
  e-mail: pbestova@moporuba.cz

  Iveta Kolencová, referentka oddělení matričního
  tel.: 599 480 425
  e-mail: ikolencova@moporuba.cz

   

  Odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků – všechny nálezy s výjimkou občanských průkazů.

  Kontaktní osoba:       

  Martina Kryková, referentka oddělení přestupků
  tel.: 599 480 642
  e-mail.: mkrykova@moporuba.cz

  Daniela Lidáková, referentka oddělení přestupků
  tel.: 599 480 633
  e-mail: dlidakova@moporuba.cz                                                                                  


  Občanský průkaz je možno odevzdat v kanceláři č. 209 (210) v budově A Úřadu městského obvodu Poruba, a to v pondělí a středu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek v době od 08:00 do 12:00.

  Jiný nález než občanský průkaz je možno odevzdat či vyzvednout v kanceláři č. 303 (304) v budově D Úřadu městského obvodu Poruba, a to v pondělí a středu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek v době od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00; v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení o trvalém pobytu cizince)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při odevzdání nálezu není potřebný žádný formulář, záznam o nálezu sepíše pověřený zaměstnanec Úřadu městského obvodu Poruba na místě.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno.

  Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá MOb Poruba včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

  Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  datová schránka statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba

  e-mail: mkrykova@moporuba.cz, pbestova@moporuba.cz, posta@moporuba.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků

 24. Kontaktní osoba
  Martina Kryková
  přestupky, ztráty a nálezy
  599480642 303 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  10.08.2011

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  05.11.2015

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace