Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Shromažďování občanů

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 16:07

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Shromažďování občanů

 2. Základní informace k životní situaci

  Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

  Shromáždění lze konat, bylo-li řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu konání shromáždění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí dle Zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží. Oznámení o shromáždění se podává písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Úřad městského obvodu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat (nepřesahuje-li místo konání shromáždění území městského obvodu).
  • Magistrát města Ostravy – odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod úřadu městského obvodu.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor vnitřních věcí
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

   

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa     8:00–12:00     13:00–17:00

  Marie Bilerová
  sekretariát místostarosty, zák. č. 106/99 Sb., evidence oznámení o shromáždění
  599480231 205 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V oznámení musí svolavatel uvést:

  Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen „adresa místa pobytu“), a adresa pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje.

  Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob.

  Účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení, jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení, předpokládaný počet účastníků shromáždění.

  V oznámení musí svolavatel uvést opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí a způsob jejich označení.

  Jde-li o průvod, uvede se výchozí místo a cesta (trasa) a místo ukončení, má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

  Neuvede-li svolavatel výše uvedené údaje nebo jsou-li uvedené údaje neúplné, nepřesné nebo nepravdivé anebo nepředloží-li svolavatel k oznámení písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku (má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství), úřad svolavatele na vady oznámení neprodleně upozorní. Neodstraní-li svolavatel vady oznámení v úřadem stanovené lhůtě nebo se nejedná o shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, úřad oznámení usnesením bez zbytečného odkladu odloží. Rozhodnutí o odvolání musí být vydáno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání odvolání.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Svolavatel je povinen shromáždění oznámit příslušnému úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

  O zákazu shromáždění rozhodne úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy oznámení, které obdržel, splňuje náležitosti požadované zákonem o právu shromažďovacím. O stanovení podmínek pro konání shromáždění rozhodne úřad do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno jiné shromáždění na daném místě nebo kdy se dozvěděl o jiných okolnostech odůvodňujících stanovení podmínek konání shromáždění, nejpozději však 2 pracovní dny před konáním kteréhokoliv z dotčených shromáždění. Stanovení podmínek konání shromáždění nesmí bránit v konání nebo splnění účelu dříve oznámeného shromáždění nebo dříve připraveného veřejnosti přístupného podniku. Proti rozhodnutí podle vět první a druhé se nelze odvolat. Úřad rozhodnutí doručí veřejnou vyhláškou. Úřad zašle svolavateli písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu na vědomí. Rozhodnutí je doručeno vyvěšením.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

  Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

  Úřad může vyslat na shromáždění svého zástupce, jemuž je svolavatel povinen vytvořit podmínky pro řádné plnění jeho úkolů, zejména mu umožnit sledování průběhu shromáždění a provedení úkonů nezbytných k případnému rozpuštění shromáždění.

  Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě: 

  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.

   

  Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže:

  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
  • na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění, mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa jeho konání a stanovení podmínek podle § 8 odst. 2 by bylo zjevně neúčelné, nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.

  Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.


  Úřad může shromáždění rozpustit dle ustanovení § 12 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

  • koná-li se zakázané shromáždění,
  • nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz,
  • shromáždění nebylo oznámeno,
  • účastníci páchají trestnou činnost.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ID datové schránky: xpkbv55

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žalobu proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení. Soud rozhodne do 3 pracovních dnů od podání žaloby, a pokud nejsou splněny podmínky řízení, pak od odstranění vad podání, k jejichž odstranění je soud povinen vyzvat bez zbytečného odkladu. Soud v řízení doručuje účastníkům a osobám zúčastněným na řízení vyvěšením na úřední desce soudu. Soud zároveň s vyvěšením zašle písemnost na vědomí způsobem, kterým by jinak podle soudního řádu správního doručoval, a podle okolností může použít i další způsoby vyrozumění účastníků a osob zúčastněných na řízení tak, aby byla co nejvíce šetřena jejich práva. Svolavatel je po zrušení rozhodnutí úřadu soudem oprávněn shromáždění uspořádat v souladu s oznámením. Pokud soud zruší rozhodnutí úřadu po dni oznámeného shromáždění, lze je konat později tak, aby bylo uskutečněno do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu; v takovém případě svolavatel vyrozumí úřad o dni konání shromáždění nejpozději 1 pracovní den před jeho konáním.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupek podle § 14 odst. 1 až 3 Zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu do 15000 Kč. Dále viz § 14, § 14a, § 14b Zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  www.portal.gov.cz

  odkaz: životní situace, občan a stát, občanské aktivity, shromažďování občanů

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  11.07.2017

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »