Zvláštní užívání místních komunikací

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní užívání místních komunikací

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o správní řízení ve věci užívání vozovek a chodníků k jiným účelům, než ke kterým byly určeny, tj. k chůzi a jízdě.
  Zvláštním užíváním rozumíme např. umístění prodejního stánku, zahrádky před restauračním zařízením, reklamní zařízení, zařízení staveniště (lešení, kontejner, mobilní WC, boudy apod.) a prokopání těchto komunikací.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost podává ten, kdo bude práce provádět.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je písemné podání zvláštního užívání na předepsaném tiskopise.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobním projednáním situace a následným podáním vyplněné žádosti s požadovanými přílohami.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  odbor dopravy
  statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  odbor dopravy 
  statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Poruba (3. patro)
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  budova A, 3. patro, kancelář č. 412

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

  e-mail: ilona.konecna@moporuba.cz (4., 5., 6., 7., 8. obvod)
  e-mail: josef.tesarcik@moporuba.cz (Poruba Ves, 1., 2., 3. obvod)

  Ilona Konečná
  prokopávky, čištění komunikací
  599480315 412 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Josef Tesarčík
  prokopávky, čištění komunikací
  599480316 412 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • snímek mapy s vyznačením trasy (možná spolupráce s úřadem)
  • podnikající osoby – kopie živnostenského listu, výpis  z obchodního rejstříku  
  • souhlas Policie České republiky DI Ostrava, Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice
  • v případě zástupu žadatele doložit plnou moc
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek je stanoven podle délky zvláštního užívání: 

  • do 10 kalendářních dnů.....................100,- Kč
  • do ½ roku..............................................500,- Kč
  • déle jak ½ roku.................................1.000,- Kč

  Poplatek je splatný v den podání žádosti a platí se v hotovosti na pokladně ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, budova "A", 1. patro.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník místní komunikace a Policie České republiky.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě, že se bude jednat o zvláštní užívání vozovky, při kterém je nutná instalace dočasného dopravního značení, je nutné vyřídit příkaz o dočasném dopravním značení.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  datová schránka, ID: xpkbu55
  e-mail: posta@moporuba.cz
  e-mail: ilona.konecna@moporuba.cz
  e-mail: josef.tesarcik@moporuba.cz

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti vydanému  rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení  k odboru dopravy  Magistrátu města Ostravy,  podáním učiněným u odboru komunálních služeb Úřadu městského obvodu Poruba. Podané odvolání má odkladný účinek.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Zahájení správního řízení podle výše uvedeného zákona.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit


  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno