Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích III. a IV. třídy a na veřejně přístupných účelových komunikacích povoluje příslušný správní úřad po projednání s Policií České republiky - Dopravní inspektorát.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba v jejímž zájmu nebo z jejíhož podnětu, by mělo dojít k úpravě dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel vyplní a podá žádost na podatelnu městského obvodu Poruba o vydání příkazu k přechodné (dočasné) nebo místní (trvalé) úpravě dopravního značení včetně příloh. Následně je vyhotoveno Opatření obecné povahy (dále jen OOP), které se zveřejňuje na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba po dobu 15. dnů. OOP nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
  Realizaci si provádí žadatel sám po doručení Opatření obecné povahy.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Poruba
  odbor dopravy 
  Klimkovická 55/28
  708 56 Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba
  odboru dopravy 
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  budova A, 3. patro, kancelář. č. 430

  Úřední dny

  pondělí a středa  8:00–12:00  13:00–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek       po domluvě

  e-mail: beata.stepanova@moporuba.cz

  Bc. Beata Štěpánová, DiS.
  koordinátor statické dopravy
  599480308 430 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o úpravu dopravního značení - místní (trvalá)/přechodná (dočasná)
  • Aktuální výpis z Obchodního rejstříku (Právnická osoba), kopii Živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), Občanský průkaz (fyzická osoba)
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit Plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce)
  • Výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku, s originálním potvrzením souhlasného stanoviska Městského ředitelství Policie České republiky - Dopravního inspektorátu, ve složitějších případech stanovisko pracovní skupiny oddělení řízení dopravy (OŘD) při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. Výkresovou dokumentaci požadujeme 1x originál a 1x elektronickou kopii zaslanou na e-mail: beata.stepanova@moporuba.cz
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Délka vyřízení žádosti o stanovení místní úpravy provozu (dopravního značení) je 90 dnů ode dne doručení žádosti. Délka vyřízení žádosti u přechodného dopravního značení je 30 dnů od podání žádosti. V případech, kdy se dopravní značení dočasně zakáže nebo omezí stání nebo zastavení silničních vozidel je lhůta pro vyřízení žádosti 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • vlastník (správce) komunikace
  • Policie České republiky - Dopravní inspektorát
  • případně dotčené organizace, orgány nebo občané
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychlené odstranění případných nedostatků a vad žádosti.
  Žadatel je povinen dodržovat podmínky stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  e-mail: beata.stepanova@moporuba.cz
  e-mail městského obvodu Poruba: posta@moporuba.cz
  datová schránka, ID: xpkbu55

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení nejsou opravné prostředky přípustné.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení podmínek stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu je považováno za naplnění podstaty přestupku fyzický osob podle § 42a odst. 1 písm. i) a přestupku právnických a podnikajících fyzických osob podle § 42b odst. 1 písm. i) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek lze uložit pokutu do 300.000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno