Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad

 2. Základní informace k životní situaci

  Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a žadatel o povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření. Jedná se o zvláštní užívání místní komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky, předsunutého prodejního místa, reklamního zařízení, inženýrských sítí a jiných podzemních vedení. Dále v případě konání sportovní, kulturní, společenské nebo podobné akce, jestliže by touto akcí mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má dojít ke zvláštnímu užívání místní komunikace.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti silničnímu správnímu úřadu. Žádost je třeba doručit nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením zvláštního užívání.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být užívána jiným, než obvyklým způsobem. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy) a pro místní komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu). Pro místní komunikace I. až IV. třídy v městském obvodu Poruba je silničním správním úřadem:

  statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Poruba
  odbor dopravy
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba
  odbor dopravy 
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa  8:00 – 12:00   13:00 – 17:00

  e-mail: lenka.bojdova@moporuba.cz
  e-mail: jiri.valecek@moporuba.cz

   

  Bc. Lenka Bojdová
  silniční správní úřad, dozor
  599480329 316 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Bc. Jiří Valeček
  silniční správní úřad, dozor
  599480332 316 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace
  • výpis  z obchodního rejstříku  nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby)
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají podnikající fyzické osoby)
  • situace na podkladu katastrální mapy s vyznačením přesné lokalizace dotčené části místní komunikace
  • jednoduchý technický popis
  • grafický návrh nebo nákres ručně s okótováním zabrané plochy
  • v případě uložení inženýrských sítí přiložit projektovou dokumentaci
  • k vydání rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace je třeba souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace
  • v případě, že zvláštní užívání může ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu je nutný předchozí souhlas Městského ředitelství Policie ČR, dopravního inspektorátu, Výstavní 55, 703 00 Ostrava
  • v případě zastoupení žadatele doložit plnou moc
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výše správního poplatku závisí na délce zvláštního užívání: 

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní........................100 Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců...............500 Kč
  • déle než 6 měsíců...............................................1.000 Kč

  Správní poplatek je možno platit v hotovosti na pokladně Úřad městského obvodu Poruba, v době pokladních hodin (možná platba kartou), také prostřednictvím složenek na pobočkách České pošty a.s. nebo bezhotovostním převodem (platebním příkazem) z bankovního účtu plátce na účet příjemce. Vše až po podání žádosti a následném přidělení variabilního symbolu k platbě. Bez přiděleného variabilního symbolu platbu neuskutečňujte, nebyla by správně přiřazena!

  V případech, kdy obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství stanoví výběr poplatku za užívání veřejného prostranství (restaurační předzahrádky, předsunuté prodejní místo, reklamní zařízení, sportovní, kulturní, společenské nebo podobné akce), se poplatník dále dostaví k vyřízení přiznání k místnímu poplatku na odbor ekonomický a finanční ÚMOb Poruba, nejpozději však 5 pracovních dní před zamýšleným zahájením užívání.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace, který vydává k tomuto povolení předchozí souhlas. Za městský obvod Poruba rozhoduje o vydání předchozího souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací při splnění podmínek odbor dopravy, v případě místních komunikací I. a II. třídy je nutný předchozí souhlas vlastníka v zastoupení správce uvedených místních komunikací – společnosti Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava.

  Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie ČR.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
  • datová schránka, ID: xpkbv55
  • e-mail: posta@moporuba.cz – v takovém případě je nutné, aby žádost byla opatřena elektronickým podpisem
  • email: lenka.bojdova@moporuba.cz
  • e-mail: jiri.valecek@moporuba.cz
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 565/190 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platné znění  
  • nařízení statutárního města Ostravy č. 1/2013 tržní řád ve znění pozdějších změn a doplňků
  • nařízení statutárního města Ostravy č. 2/2020, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podané odvolání má odkladný účinek.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě užívání místních komunikací bez příslušného povolení (rozhodnutí) silničního správního úřadu se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopouští přestupku dle § 42b odst. 1) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého lze za přestupek uložit pokutu až do výše 500.000 Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2023

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno