Vyhrazená parkovací místa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyhrazená parkovací místa

 2. Základní informace k životní situaci

  Ve věci vyhrazených parkovacích míst je postupováno podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  Jedná se o povolení nebo zrušení zvláštního užívání místní komunikace za uvedeným účelem a dále také o vyřízení změny registračních značek.

  Nová vyhrazená parkovací místa mohou být zřízena pouze osobám zdravotně postiženým. Podmínkou je předchozí souhlas vlastníka místní komunikace a souhlas Policie České republiky - Dopravního inspektorátu. Povolení u stávajících vyhrazených parkovacích míst, u nichž je žádáno o jejich další užívání, se vydává nejdéle na dobu jednoho roku.


  Při vyřizování žádostí o zřízení vyhrazeného pakovacího místa bude postupováno v souladu se "Směrnicí č. 7/2019 k udělování souhlasu se zřizováním vyhrazeného parkování, která je dostupná  zde.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba
  • fyzická osoba podnikající
  • právnická osoba
  • fyzická osoba oprávněná k jednání na základě plné moci
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro zřízení nebo další užívání vyhrazeného parkovacího místa je souhlas vlastníka místní komunikace, kterým bývá statutární město Ostrava - městský obvod Poruba a v případě zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa, také souhlas Policie České republiky - Dopravního inspektorátu.

  Podrobný postup udělení souhlasu vlastníka místní komunikace III. a IV. třídy statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba upravuje Směrnice č. 7/2019 k udělování souhlasu se zřizováním vyhrazeného parkování, ke stažení zde.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o souhlas vlastníka místní komunikace se zřízením vyhrazeného parkovacího místa včetně schváleného návrhu vyhrazeného parkovacího místa Policií České republiky - Dopravního inspektorátu.

  Podáním žádosti o změnu registrační značky, o zrušení vyhrazeného parkovacího místa nebo o vydání nového rozhodnutí pro stávající vyhrazené parkovací místo z důvodu skončení platnosti vydaného povolení.

  Den podání žádosti je dnem zahájení správního řízení.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Poruba
  odbor dopravy 
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  odbor dopravy
  statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56 Ostrava-Poruba

  budova A, 3. patro, kancelář č. 431 

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

  e-mail: rkopal@moporuba.cz

  Radovan Kopal
  silniční správní úřad, dopravní značení
  599480312 431 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Fyzické osoby k žádosti doloží:

  • občanský průkaz,
  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla.

  Fyzické osoby podnikající a právnické osoby k žádosti doloží: 

  • občanský průkaz,
  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

  Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P k žádosti doloží:

  • občanský průkaz,
  • průkaz ZTP, ZTP/P,
  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
  • parkovací kartu.

   * U osob bez trvalého bydliště na území městského obvodu Poruba je nutno doložit nájemní smlouvu.

  V případě žádostí o zřízení nových vyhrazených parkovacích míst je zapotřebí, aby součástí podané žádosti o zvláštní užívání místní komunikace na příslušný silniční správní úřad byl souhlas vlastníka místní komunikace a souhlas Policie České republiky - Dopravního inspektorátu.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   Zřízení vyhrazeného parkování podléhá dvěma poplatkům:

  • správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka č. 36 ve výši 1000 Kč za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení nebo dalšího užívání vyhrazeného parkovacího místa
  • místní poplatek dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů:

  Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání parkovacího místa.

  Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou dle písm. a) položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, od správního i místního poplatku osvobozeni.

  Žadatelé o zřízení vyhrazeného parkovacího místa hradí náklady na jeho zřízení ve výši 3500 Kč.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Souhlas vlastníka místní komunikace se zřízením vyhrazeného parkovacího místa může být vydán do 60 dnů. V případě nesouhlasu vlastníka místní komunikace se zřízením vyhrazeného parkovacího místa bude žadatel informován do 30 dnů od podání žádosti.

  Správní řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je řízení návrhové, zahajuje se na základě podané žádosti silničnímu správnímu úřadu.

  Správní orgán (silniční správní úřad) je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • vlastník místní komunikace (SMO - MOb Poruba nebo Ostravské komunikace a.s.)
  • příslušný orgán Policie České republiky - Dopravní inspektorát
  • žadatel
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Předložit situační mapku se zakreslením navrhovaného parkovacího místa.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  e-mail: rkopal@moporuba.cz
  e-mail: posta@moporuba.cz
  datová schránka, ID: xpkbv55

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Dle poučení uvedeného v rozhodnutí silničního správního úřadu se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným prostřednictvím odboru dopravy statutárního města Ostravy - Úřadu městského obvodu Poruba.

  Proti stanovisku vlastníka místní komunikace uplatnit opravný prostředek (odvolání) nelze.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Silniční správní úřad - Úřad městského obvodu Poruba, odbor dopravy, v souladu s ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, může při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí nebo z důvodu obecného zájmu udělené povolení omezit nebo zrušit.

  V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě, která je uvedena v podmínkách rozhodnutí, neoznámí údaje, jež mohou mít vliv na platnost vydaného rozhodnutí, dopouští se jako fyzická osoba přestupku dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit dle ustanovení § 42a odst. 7 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pokutu do výše 500.000,- Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno