Formuláře

Žádost o uzavření smlouvy o zvláštním užívání části komunikace a silničního pozemku (jednorázová náhrada)

Žádost o zvláštní užívání části komunikace a silničního pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem uložení nových inženýrských sítí do komunikací.

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP, ZTP/P

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP nebo ZTP/P. Součástí žádosti musí být i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádost o zrušení vyhrazeného parkovacího místa

Žádost o zrušení stávajícího vyhrazeného parkovacího místa v městském obvodu Poruba. Součástí žádosti o zrušení parkovacího místa musí být i souhlas se zpracování osobních údajů.

Žádost o změnu registrační značky u vyhrazeného parkovacího místa

Žádost o změnu registrační značky u zřízeného vyhrazeného parkovacího místa. Součástí žádosti musí být i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádost o vydání nového rozhodnutí pro stávající vyhrazené parkovací místo

Žádost o vydání nového rozhodnutí pro stávající vyhrazené parkovací místo z důvodů skončení platnosti vydaného rozhodnutí . Je nutno podat žádost měsíc před skončením platnosti vydaného rozhodnutí (povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, pro stávající vyhrazené parkování). Po skončení platnosti vydaného rozhodnutí, které se nyní vydává na dobu 1 roku, povolení vyhrazeného parkovacího místa ZANIKÁ.

Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace

Udělení souhlasu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba, jako vlastníka komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro odbor dopravy

Udělení souhlasu žadatele se zpracováním osobních údajů. Přikládá se jako příloha k žádosti o vyhrazené parkovací místo včetně změn (změny registrační značky, prodloužení platnosti povolení rozhodnutí a zrušení).

Přiznání k místnímu poplatku k záboru veřejného prostranství (VP) v zeleni a na místní komunikaci

Přiznání k místnímu poplatku k záboru veřejného prostranství (VP) v zeleni a na místní komunikaci (rozumí se vozovka a chodník). Přiznání se podává na odbor finanční a ekonomický, který přiznání posílá na vědomí na odbor dopravy a údržby komunikací Úřadu městského obvodu Poruba.

Žádost o místní / přechodnou úpravu dopravního značení

Žádost o vydání místní (trvalé) / přechodné (dočasné) úpravě dopravního značení dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů, v platném znění.

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikacích ve vozovce - chodníku

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací ve vozovce - chodníku v souladu s ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Žádost o zařazení do sítě místních komunikací nové / přeřazení v síti místních komunikací

Žádost o zařazení nové / přeřazení pozemní komunikace do sítě / v síti místních komunikací III. třídy a IV. třídy (komunikace pro pěší), vybudované v rámci stavby statutárního města Ostravy, městského obvodu Poruba.

Žádost o povolení pořádání sportovních, kulturních, společenských a reklamních akcí

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů za účelem konání sportovních, kulturních, společenských a reklamních akcí.

Žádost o připojení komunikace nebo nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o povolení připojení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o umístění reklamního zařízení na místní komunikaci

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem umístění reklamního zařízení.

Žádost o umístění inženýrské sítě do silničního pozemku

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení v silničním pozemku.

Žádost o umístění předzahrádky

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem umístění restaurační předzahrádky

Žádost o povolení k umístění pevné překážky

Žádost o povolení k umístění pevné překážky dle ustanovení § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o povolení uzavírky komunikace

Žádost o povolení uzavírky komunikace dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , v platném znění