Radnice

Příjmení po rozvodu manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Příjmení po rozvodu manželství

 2. Základní informace k životní situaci
  Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
   
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oznámení může učinit:
  • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,
  • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
   
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.
   
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad; bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí – matriční oddělení
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny: 
  pondělí a středa  8.00–12.00   13.00–17.00 

  On-line objednání zde

  Mgr. Pavla Gregorová
  vedoucí oddělení matričního, matrika manželství, změny jména a příjmení
  +420599480420 334 / Poruba, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Rozvedený manžel matričnímu úřadu předloží:
  • průkaz totožnosti,
  • oddací list (oddací list nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního úřadu v místě uzavření manželství),
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

  Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

  Podrobné informace ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, na území České republiky sdělí kterýkoliv matriční úřad České republiky .

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
   
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
   
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

   

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
   
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.
   
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Oznámení je možné učinit prostřednictvím datové schránky.
   
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
  Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
   
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
   
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno