Radnice

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

 2. Základní informace k životní situaci

  Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti, před matričním úřadem nebo soudem.

  Nezletilý, který není plně svéprávný, a rovněž ten, kdo není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Rodiče dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  K sepsání zápisu o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství se musí dostavit  oba rodiče osobně k matričnímu úřadu. Matrikářka sepíše zápis o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče.

  Pro urychlení vyřízení prosím vyplňte formulář Určení otcovství souhlasným prohlášením - podklady pro zápis, který bude sloužit jako podklad k sepsání zápisu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou matričního úřadu. Pro urychlení vyřízení vyplňte formulář Určení otcovství souhlasným prohlášením - podklady pro zápis a doručte matričnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na kterémkoli matričním úřadě na území ČR.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, 2. poschodí  – oddělení matriční, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K sepsání zápisu rodiče předloží tyto doklady: určení otcovství k nenarozenému dítěti:

  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • matka - těhotenský průkaz
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

  určení otcovství k narozenému dítěti:

  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

  Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále,  případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.  Je-li jeden z rodičů cizinec, který nemluví nebo nerozumí česky, je nezbytné, aby při  souhlasném prohlášení o určení otcovství byl přítomen úřední tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Pro urychlení vyřízení lze využít  formulář  Určení otcovství souhlasným prohlášením - podklady pro zápis

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za sepsání zápisu o souhlasném prohlášení o určení otcovství se nevybírá žádný správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud se rodiče dostaví současně a předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  ---

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  ---

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ---

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  ---

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem (§79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

  -       uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,

   -      uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody

  (§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  ---

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Narození a vyřízení rodného listu

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.04.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno