Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině – zvláštní matrika v Brně

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 15:55 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině – zvláštní matrika v Brně

 2. Základní informace k životní situaci
  Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části města Brna, Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

   

  Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, registrace partnerství a úmrtní státních občanů České republiky, ke kterým došlo na:
  • území cizího státu, 
  • zastupitelském úřadu České republiky,
  • námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky,
  • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
  Do zvláštní matriky se zapisují  i partnerství občana vzniklá na území cízího státu.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká
  • členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci
  • zmocněnci na základě předložené plné moci.

  O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká
  • členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení jejich společných dětí po uzavření manželství
  • zmocněnci na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení jejich společných dětí po uzavření manželství.

  O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká
  • zmocněnci na základě předložené plné moci.

  O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:
  • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci, případně jejich zmocněnci
  • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu úmrtí.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel o zápis do zvláštní matriky vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží zákonem stanovené doklady. Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, případně příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, prostřednictvím kterého je žádost o zápis podávána.


  Pokud zvláštní matrika obdrží podání, které obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, bude proveden zápis do příslušné matriční knihy a následně vyhotoven matriční doklad, který bude zaslán na adresu odesilateli.


  Nebude-li mít podání všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve zvláštní matrika žadatele, aby tyto ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže tak žadatel neučiní, bude správní řízení o zápis do zvláštní matriky zastaveno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o zápis do zvláštní matriky u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat u:

  • zastupitelského úřadu České republiky nebo 
  • kteréhokoli matričního úřadu.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí - matriční oddělení
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Mgr. Pavla Gregorová
  vedoucí oddělení matričního, matrika manželství, změny jména a příjmení
  599480420 334 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je nezbytné připojit:

  • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
  • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká ( tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR)
  • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady
   • u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.
   • u zápisu manželství, registrovaného partnerství - rodné listy snoubenců/ partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.
   • u zápisu úmrtí - rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na všech matričních úřadech, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, případně jej získáte přímo na oddělení zvláštní matriky nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se nevybírá žádný správní poplatek.

   

  Za vydání druhopisu matričního dokladu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů ve lhůtě do 30 dnů.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
    Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   

    Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   

    Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   

   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis do zvláštní matriky může žadatel o zápis do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to cestou Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed prostřednictvím podatelny Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.01.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »