Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Úmrtí a vyřízení úmrtního listu

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 15:55 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Úmrtí a vyřízení úmrtního listu

 2. Základní informace k životní situaci

  Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy a k vydání matričního dokladu - úmrtního listu je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

  Při úmrtí v cizině si mohou pozůstalí požádat o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list (toto je nutno učinit prostřednictvím matričního úřadu).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Matriční úřad vydá úmrtní list:
  • členům  rodiny zemřelého (manželovi, partnerovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jeho sourozencům a dále zmocněncům těchto osob; podává-li  žádost zmocněnec, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož správním obvodu osoba zemřela.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od poskytovalele zdravotních služeb „List o prohlídce zemřelého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny podklady k vystavení úmrtního listu a vypravitel pohřbu požádá o zaslání úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to na doručenku do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyzvednout osobně na matrice úmrtí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vydání úmrtního listu žádejte na matričním úřadu, v jehož správním obvodu  osoba zemřela.

  Úřad městského obvodu Poruba je matričním úřadem pro tyto městské obvody:
  - Poruba
  - Martinov
  - Plesná
  - Pustkovec
  - Třebovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí - matriční oddělení
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Iveta Kolencová
  matrika úmrtí
  599480424 310 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel předloží:
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
  • matriční doklad, kterým žadatel prokáže, že zemřelý byl členem jeho rodiny *(například rodný list, oddací list); případně jinou veřejnou listinu, kterou žadatel prokáže, že požadovaný úmrtní list  je nezbytný pro uplatnění práv jeho před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků
  • vypravitel pohřbu předloží doklad o zaplacení pohřbu (fakturu)
  • je-li  žádost podávána prostřednictvím zmocněnce, je třeba navíc předložit plnou moc s úředně  ověřeným podpisem žadatele.

  * Za členy rodiny se pro tento účel považují manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání prvopisu  úmrtního listu se nevybírá žádný správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušný matriční úřad vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého od  lékaře nebo zdravotnického zařízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

  Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.02.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »