Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Ženská příjmení

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 15:55

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ženská příjmení

 2. Základní informace k životní situaci
  Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
   
  Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o cizinku; státní občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině; státní občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec nebo občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.
   
  Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem; občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině; občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem; občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.
   
  Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.
   
  Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě cestovním dokladem nebo jinou veřejnou listinou vydanou státem, jehož byla cizinka státní občankou.

   
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žena
  • cizinka, která uzavřela manželství na území České republiky se státním občanem České republiky nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem České republiky, 
  • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině, 
  • státní občanka České republiky, jejíž manžel je cizinec, a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině, 
  • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.

  Rodiče (zákonní zástupci)za dítě ženského pohlaví, které je

  • cizincem, který se narodil na území České republiky, 
  • státním občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území České republiky nebo v cizině, 
  • státním občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem, a narodil se na území České republiky nebo v cizině, 
  • státním občanem České republiky, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.

   

  Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Podáním písemné žádosti na příslušný matriční úřad.
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí - matriční oddělení
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Mgr. Pavla Gregorová
  vedoucí oddělení matričního, matrika manželství, změny jména a příjmení
  599480420 334 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K prohlášení o užívání přímení v mužském tvaru je třeba předložit:

  • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky),
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej žadatel vlastní,
  • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let,
  • doklady prokazují splnění zákonných podmínek: doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu; doklad o státním občanství manžela, který je cizincem (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem); prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Podání žádosti není časově omezeno.

   

  Matriční úřad, v jehož matriční knize je matriční událost (narození, uzavření manželství) zapsána, vydá do 30 dnů od obdržení prohlášení nový matriční doklad.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb., o přijetí Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
  • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

   

  Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Změna jména a příjmení
  Prohlášení o volbě druhého jména
  Příjmení po rozvodu manželství
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.01.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »