Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Vydávání druhopisů matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 15:55

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání druhopisů matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list

 2. Základní informace k životní situaci
  Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

  Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Matriční úřad vydá matriční doklad:
  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, partnerovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zmocněncům těchto osob; podává-li žádost zmocněnec, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
  Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

  Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
  Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

  Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

  Úřad městského obvodu Poruba je matričním úřadem pro tyto městské obvody:
  - Poruba
  - Martinov
  - Plesná
  - Pustkovec
  - Třebovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí - matriční oddělení
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Monika Katschmarzová
  matrika narození
  599480421 332 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Iveta Kolencová
  matrika úmrtí
  599480424 310 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel předloží:
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
  • matriční doklad k prokázání příbuzenského poměru (například rodný list, oddací list)*; případně jinou veřejnou listinu, kterou žadatel prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků
  • pokud žádost podává zmocněnec, je třeba předložit  také  plnou moc s úředně  ověřeným podpisem žadatele.

  * Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny. Za členy rodiny se pro tento účel považují manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou). Bezplatně se vydává pouze prvopis matričního dokladu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

  Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.01.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »