Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Narození a vyřízení rodného listu

Poslední změna: Pátek 14.10.2016 13:37 by Gregorová Pavla

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Narození a vyřízení rodného listu

 2. Základní informace k životní situaci

  Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila. Zápis do knihy narození se provede na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li matce ani následně poskytnuta zdravotnická péče.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vydání rodného listu pro novorozence vyřizují rodiče dítěte, popřípadě jejich zákonní zástupci (pokud jsou rodiče dítěte nezletilí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Při narození dítěte v porodnici Fakultní nemocnice v Porubě obdrží matriční úřad z porodnice „Hlášení o narození dítěte“. Na základě "Hlášení o narození" a potřebných dokladů předložených rodiči (viz bod 10) zapíše matriční úřad dítě do knihy narození a vystaví rodný list dítěte.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou na oddělení matričním Úřadu městského obvodu Poruba.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušném matričním úřadu podle místa narození dítěte.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí -  oddělení matriční
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vystavení rodného listu je potřeba:

  Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte. Souhlas se jménem dítěte musí podepsat oba rodiče.

  U dětí narozených za trvání manželství - oddací list rodičů.

  U dětí narozených mimo manželství:

    • svobodné matce - rodný list,
    • rozvedené matce - rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
    • ovdovělé matce - rodný list, úmrtní list manžela,
    • zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepsaný před matrikou. Pokud rodiče dítěte nejsou manželé a před narozením dítěte neučinili souhlasné prohlášení o určení otcovství před matrikou, doporučujeme informovat se o dalším postupu a možnosti učinit souhlasné prohlášení k narozenému dítěti na matrice.

   Rodný list mohou převzít (jsou-li předloženy výše uvedené doklady):

  • jeden z rodičů dítěte (osobně po předložení dokladu totožnosti),
  • prarodiče (po předložení dokladu totožnosti a rodného listu k prokázání příbuzenství),
  • zmocněnec (po předložení dokladu totožnosti a plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Lze využít  tento vzor souhlasného prohlášení o jménu dítěte.
   
   
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání prvopisu  rodného listu se nevybírá žádný správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušný matriční úřad vystaví rodný list do 30 dnů od obdržení hlášení o narození dítěte ze zdravotnického zařízení, případně do 30 dnů od ústního oznámení o narození dítěte.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

   

  Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »