Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Zprostředkování kontaktu

Poslední změna: Úterý 05.01.2016 09:52 by Gregorová Pavla

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zprostředkování kontaktu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan starší 15 let (dále jen "kontaktující osoba") podá písemnou žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem (dále jen "kontaktovaná osoba").

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan starší 15 let.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ministerstvo vnitra pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo jiné kontaktní údaje kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Ministerstvo dále sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

  V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo zemřela, sdělí  Ministerstvo vnitra tuto skutečnost kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner), sdělí kontaktující osobě též údaj o datu, místu a okrese (státu) úmrtí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zprostředkování kontaktu, v žádosti občan uvede své

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
  • adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje
  • důvod zprostředkování kontaktu 

  Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příp. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. V žádosti může prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

  Žádost opatří úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k přijetí žádosti.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O zprostředkování kontaktu lze požádat na kterémkoliv

  • matričním úřadě,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností.
   
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na kterémkoliv matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě a na Ministerstvu vnitra.

  V Ostravě: 
  - na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení správních činností, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava
  - na Úřadech městských obvodů pověřených vedením matrik:
  • Mariánské Hory a Hulváky
  • Moravská Ostrava a Přívoz
  • Ostrava-Jih
  • Polanka nad Odrou
  • Poruba
  • Radvanice a Bartovice
  • Slezská Ostrava
  • Stará Bělá
  • Svinov
  • Vítkovice


  Úřední hodiny oddělení matričního odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba :
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek        8:00–12:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občan předkládá občanský průkaz nebo cestovní pas.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o zprostředkování kontaktu“ lze získat u

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí,
  • úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy, pověřeným vedením matrik,
  • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností.

  Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
  Písemná žádost o zprostředkování kontaktu nemusí být podána na uvedeném tiskopise.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč, a to formou

  • kolkové známky v hodnotě 500,- Kč,
  • v hotovosti při podání žádosti na úřadě,
  • zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem, specifický symbol 433 a jako zprávu pro příjemce uvede své jméno a příjmení.
  V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

  Ke zprostředkování kontaktu slouží Žádost o zprostředkování kontaktu ke stažení na webových stránkách MV.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

   

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobě blízké.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.07.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »