Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 15:55

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci
  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
  Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Ověřující úřad za obsah listin neodpovídá.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.
  O legalizaci (ověření podpisu) může požádat  fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.
  O vidimaci (ověření listiny) může požádat  kdokoli, kdo předloží listinu k vidimaci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

  Vidimace se neprovede:

  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj, že listina před vidimací obsahovala zajišťovací  prvek, např. hologram
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

   

  Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince)

  Legalizace se neprovede:

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

  O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.
  Vidimace/legalizace se na vidimované/legalizované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Předložit vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis, příslušnému úředníkovi.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy), kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí - matriční oddělení
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí, středa            8:00–12:00     13:00–17:00

  úterý, čtvrtek, pátek    8:00-12:00
  Ludmila Bestová
  ověřování, SPOZ, Czech Point
  599480426 309 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Petra Malíková
  matrika, ověřování, SPOZ, Czech Point
  599480422 309 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

  Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

  K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
  Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

  Správní poplatky se hradí v hotovosti.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků .
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.01.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »